Mesures en favor de la mobilitat per als vianants a Palma!

VIANANTS EN LLUITA, BICIUTAT, GOB I AMICS DE LA TERRA DONEN SUPORT A LES MESURES DE L’AJUNTAMENT DE PALMA EN FAVOR DE LA MOBILITAT PER ALS VIANANTS.

Les entitats donen suport sense reserves els propòsits de l’Ajuntament de Palma per a convertir en zona de vianants o restringir el pas de vehicles de motor per diversos carrers de la ciutat.

Opinen que aquest és el camí necessari per a proporcionar a Palma la qualitat de vida que els estàndards del segle XXI exigeixen.

A aquest respecte, la recent visita de l’arquitecte i urbanista Jan Gehl ha posat de manifest que el corrent de fer que les ciutats siguin retornades a la ciutadania, recuperant espais fins ara destinats als vehicles a motor, és global i pròpia de societats avançades.

La resistència a les conversions en zona de vianants és un fenomen recurrent que s’ha produït en cadascuna de les quals han tingut lloc, tant en aquesta ciutat com en moltes altres, i que després la força dels fets ha desmentit, fins al punt que els propis comerciants s’han oposat a eventuals reversions, una vegada experimentat el canvi en favor de la mobilitat per als vianants.
La societat cada vegada està més conscienciada sobre els problemes ambientals i de qualitat de vida que suposa la proliferació de vehicles motoritzats a les ciutats.

Palma sobrepassa el límit establert per l’OMS de partícules més contaminants, PM2.5, les més perjudicials per a la salut, en gran part emeses en la combustió del motor dels vehicles. Actualment qüestions com el canvi climàtic, que abans eren temes per a una minoria, s’erigeixen en motius de reflexió i debat per a la ciutadania.
Les ciutats del segle XXI no poden continuar sent ciutats en les quals el trànsit motoritzat i el concepte de fluïdesa del trànsit continuïn essent els criteris guia de la planificació i les decisions dels gestors de la ciutat.

Les entitats signants reivindiquen que la veu d’una part important de la ciutadania -la que representen- ha de ser escoltada, ja que a Palma la fan els qui en ella viuen, i recuperar la qualitat de vida pròpia de la ciutat mediterrània és un anhel cada vegada més generalitzat.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies