La nova llei de residus: pionera però millorable

Amics de la Terra considera la proposta de llei de residus pionera però millorable

Amics de la Terra valora molt favorablement l’avantprojecte de llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, però presenta diverses al·legacions de millora.

Amics de la Terra va presentar diverses al·legacions al text de l’avantprojecte de Llei, que considera un pas important cap a la reducció de residus – sobre tot els plàstics- i el seu correcte tractament. Les mesures proposades a la nova llei són ambicioses i no compleixen només amb la legislació actual estatal i europea, sinó van més enllà, avançant les propostes que actualment es debaten a nivell europeu, tant en l’àmbit de tractament de residus com en el d’economia circular.

Una de les crítiques que fa Amics de la Terra és la manca de mesures que proposa la llei respecte l’impacte que la gestió i tractament dels residus té en la producció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle. Considera que aquesta omissió està en contradicció amb la nova Llei de Canvi Climàtic, al punt de sortir a exposició pública, que presumiblement fa molt èmfasi en les emissions provocades per cada sector i la gestió i tractament de residus produeixen gran quantitat d’emissions entre transport i tractaments.

Un dels aspectes que considera molt positiu, és que els municipis poden posar en marxa entre les seves competències el tractament de la fracció orgànica, evitant així el transport de materials i els consums i les emissions que se’n deriven. Amics de la Terra proposa que no s’ha de limitar aquesta possibilitat només als ajuntaments, sinó, s’hauria d’obrir aquesta possibilitat a les empreses, pagesos i col·lectius, que tenen capacitat i voluntat de fer compost localment en planta petita. Amics de la Terra demana la retirada de la disposició transitòria primera, perquè pot fer inviable aquesta possibilitat perquè condiciona la posada en marxa de les plantes noves a l’equilibri econòmic o financer de les concessions administratives vigents. Amb aquesta condició Amics de la Terra pensa que les concessionàries actuals poden dificultar les noves instal·lacions que li poden fer la “competència”.

Amics de la Terra està en contra d’ampliar la capacitat de la metanització actual de la matèria orgànica recollida selectivament. Per obtenir un compostatge de bona qualitat que pot servir per fertilitzar el sòl, fins i tot pels agricultors ecològics, fa falta aprofitar aquests residus de forma directe per fer compost en plantes de proximitat als productors i usuaris. El procés de metanització redueix la seva qualitat i introdueix més impropis, i si s’afegeix després (com actualment) els fangs de depuradora, no és apte per a la agricultura ecològica que en aquests moments no troba suficient adob ecològic produït a les Illes.

Amics de la Terra demana que la nova llei aposti fermament per la instal·lació dels sistemes de dipòsit, devolució i retorn per als envasos de begudes, que tenen tan bons resultats en molts altres països per reduir els envasos abandonats, i no traslladi la decisió de la seva implantació als Consells Insulars. Actualment la recuperació dels envasos usats es situa en 30-40%, mentre que a països amb un sistema de dipòsit i retorn, la recuperació d’envasos puja a 95%.

Respecte a la importació de residus per eliminar a les Illes, Amics de la Terra demana que es prohibeixi no sols per al tractament en plantes públiques com proposa el text de la llei sinó en plantes privades. I en el cas del trasllat de residus d’altres Comunitats Autònomes que aquest no impliqui una ampliació de les infraestructures existents.

Un altre punt conflictiu es tracta de la transparència econòmica de les empreses concessionàries de tractament de residus a les Illes Balears. Amics de la Terra proposa afegir un article que les empreses que gestionen els residus domèstics, sanitaris, perillosos, etc. a les Illes Balears, tindran l’obligació de presentar anualment un resum dels seus beneficis/pèrdues, que serà públic i fàcil d’entendre per part dels ciutadans que paguen aquest servei mitjançant les taxes municipals.

Aquí podeu veure les al·legacions presentades.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Política de privacitat i cookies