Entitats ecologistes i de l’agricultura ecològica demanam una moratòria de parcs fotovoltaics en sòl rústic i la planificació urgent territorial i energètica de les instal·lacions renovables

APAEMA, Amics de la Terra Mallorca, GOB, SEAE i Terraferida hem fet una roda de premsa per presentar les demandes i propostes dràstiques que assegurin una urgent transició energètica justa, per persones i territori.

Demanam una moratòria de parcs fotovoltaics en sòl rústic i la planificació urgent territorial de les instal·lacions renovables.

-Proposam a més, tota una sèrie de mesures a implementar per tal de garantir una transició energètica no pivotada en l’especulació energètica del sòl rústic, adaptada al territori, democràtica i justa.

–SÍ A LA TRANSICIÓ ENERGÈTICA  DE FORMA URGENT I RESPONSABLE!

–SÍ A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES AL TERRATS I ZONES DEGRADADES!

–SÍ A L’ESTALVI ENERGÈTIC , A L’AUTOCONSUM, I A LES COMUNITATS ENERGÈTIQUES!

SÍ A LA SOBIRANIA ENERGÈTICA  DESCENTRALITZADA, PARTICIPATIVA I DEMOCRÀTICA!

–SÍ A LA PROTECCIÓ DEL SÒL RÚSTIC DELS PARCS FOTOVOLTAICS!

En aquests darrers mesos, s’estan projectant  prop de 300 MW fotovoltaics sobre el sòl rústic de Mallorca. Ens trobem per tant, davant una allau de projectes de parcs fotovoltaics a Mallorca a sòl rústic.

Aquestes instal·lacions suposen, a més d’una ocupació significativa de sól rústic, la  instal·lació de quilòmetres de noves línies elèctriques, l’obertura d’alguns accessos a les parcel·les, instal·lacions de subestacions transformadores d’energia, etc.

No podem continuar assistint a l’ocupació indiscriminada de sòls agrícoles amb grans parcs fotovoltaics per part de grans grups inversors que únicament persegueixen un interès financer.

1-Absència de planificació energètica i territorial i declaració de projecte industrial estratègic

A les Illes Balears, disposam per primera vegada de la Llei 10/2019 de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Aquesta llei té com a primer objectiu una penetració de renovables del 35% per a l’any 2030. Queda palès, però, que l’aprovació de la Llei, no és en cap cas garantia per si mateixa d’una planificació – en temps i sobre el territori – de la implantació efectiva de les infraestructures necessàries per a la transició energètica, un tema essencial en el cas de les instal·lacions d’energies renovables.

De fet, la Llei, en el seu article 46.2  preveu el desplegament d’una planificació via plans territorials insulars de les ubicacions prioritàries de les noves centrals energètiques, una planificació que – en incomplint la pròpia Llei – encara no s’ha fet tot i tenir més de 50 parcs nous en tramitació en sòl rústic.

A més, la Llei 10/2019, en el seu article 10, també obliga a la realització del Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic per concretar la penetració de les energies renovables i les actuacions a realitzar per l’estalvi i eficiència energètica a les Illes Balears. Aquest pla no està aprovat tot i que la llei dona un termini màxim de 2 anys des de la seva entrada en vigor per a la seva realització.

Per altra banda la Llei, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, inclou la possibilitat de declarar les implantacions d’energies renovables, com a projectes industrials en sòl rústic.

A tot això, s’hi suma els efectes del  Decret-Llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l’impuls de l’activitat econòmica i la simplificació administrativa en l’àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 que fa que per parcs inferiors a 20 Ha no calgui la Declaració d’Interès General.

 

2-Perquè AIXÍ NO: al sòl rústic de manera indiscriminada NO.

1- A Mallorca el sòl fèrtil és un recurs escàs que hem de preservar i posar en valor per prioritzar-ne l’ús agrari i ramader.

2 L’activitat agrària i ramadera és bàsica per diversificar l’economia illenca, apostant per un producte alimentari de proximitat i de qualitat.

3El sòl rústic té un valor incalculable a nivell ecològic.

4La ubicació dels parcs fotovoltaics provocaran una transformació del paisatge d’algunes zones d’alt valor ambiental i paisatgístic.

5- Per altra banda, el sòl té una funció incontestable en l’absorció i segrest de diòxid de carboni CO2 de l’atmosfera per part dels embornals biològics.

6- Els parcs que estan proliferant ara mateix no són una activitat complementària a l’activitat agrària, sinó una substitució en tota regla en grans extensions de terreny.

7- La proliferació de parcs fotovoltaics en sòl rústic és una demostració més que l’activitat agrària no és rendible.

8-La gran majoria de promotors dels parcs fotovoltaics ho fan a parcel·les llogades als seus propietaris a preus molt baixos (una mitjana d’uns 200 € mensuals a 30 anys). Això suposa hipotecar aquests terrenys per ús agrari a un ús industrial a baix cost durant 30 anys.

 

3-Què demanam?

1-La declaració d’una moratòria en la tramitació dels projectes de parcs fotovoltaics a sòl rústic, excepte els projectes d’autoconsum fins que s’aprovi el Pla de Transició Energètica i Canvi Climàtic, i el Plan Territorial Insular que ha de definir les zones de desenvolupament prioritari per a la implementació de les energies renovables.

Consideram que el que seria vertaderament necessari és una SUSPENSIÓ dels projectes actualment en tramitació fins a tenir una planificació efectiva de cap on volem transitar energètica i territorialment.

2-Que s’habiliti un tràmit d’urgència per a la planificació territorial de les zones de desenvolupament prioritari que determinin no només “on”, sinó “com” feim compatibles el territori, especialment sòl rústic comú i les renovables, tal i com determina l’article 46.2 (abans esmentada) de la seva Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica. Per a l’elaboració d’aquests Plans Territorials Insulars cal, a més, tenir en compte els següents criteris:

3-Cada illa ha d’assumir la seva pròpia quota de renovables, és a dir, responsabilitat insular i territorial

Per això, la Direcció General d’Energia ha d’emetre un informe (article 46.4) quantificant les necessitats d’instal·lacions de renovables a cada illa.

L’equilibri territori requerirà també que cada municipi – en la mesura de les possibilitats – assumeix la seva pròpia quota de renovables (per exemple, a Bunyola amb els parcs previstos es generaria més del 200% del seu consum d’energia)

4-Eliminar de la llei 14/2019, de 29 de març, de projectes industrials estratègics de les Illes Balears, les implantacions d’energies renovables.

5-Que s’estableixi una priorització efectiva per les centrals de producció que prevegin la seva ubicació sobre cobertes o espais degradats, instant també en aquest sentit a fer un inventari de les superfícies susceptibles de ser cobertes per plaques fotovoltaiques i engegar mecanisme que facilitin la inversió sobre aquest tipus de cobertes, abans d’abordar el sòl rústic per facilitat, tal i com fan avui els grans inversors oportunistes. Així mateix també cal prioritzar inversions i possibilitats de finançament que garanteixin la socialització de la producció d’energia per garantir que avançam cap a una transició socialment justa amb un control social i democratització de les fonts de producció energètica.

 

4-Deim Així NO però també proposam Així SI

Les entitats hem treballat tot un document de propostes per garantir una transició energètica real, justa i democràtica amb 8 propostes per activar altres mesures i actuacions en diversos àmbits, molts d’ells inclosos a la Llei de canvi Climàtic i Transició Energètica, així com 8 propostes relatives als usos del territori i a la implantació territorial de les energies renovables, i concretament de les instal·lacions i panells fotovoltaics.

  • Podeu consultar la informació completa del posicionament, demanda i propostes aquí:

[DOSSIER EXPLICATIU]

  • Podeu accedir a una versió interactiva del mapa [aquí]

 

Des d’Amics de la Terra Mallorca fa temps demanam una transició energètica justa i urgent, eina clau per lluitar contra la crisi climàtica i la pobresa energètica, així com la necessitat d’afavorir la participació ciutadana i evitar el consum innecessari de territori, impulsant l’autoconsum col·lectiu, individual i les comunitats energètiques, a la vegada que un decreixement del consum.
Pots llegir més aquí (gener i febrer 2021):

La ciutadania i la socialització energètica són claus per a una transició justa i urgent

Compartim la nostra formació sobre Autoconsum Energètic del passat divendres 11 D

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.

Estam renovant la web. Potser trobes detalls en construcció. Gràcies.

Estamos renovando la web. Quizás encuentres detalles en construcción. Gracias.

We are renewing the website. You may find details under construction. Thanks.