Amics de la Terra reclama la transició cap a un model energètic sostenible mitjançant parcs de petita/mitja dimensió

En l’últim mes la Direcció general d’Energia i Canvi Climàtic ha realitzat la informació pública per a l’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i avaluació ordinària de l’impacte ambiental de 7 projectes de parcs fotovoltaics la dimensió dels quals entenem que sí s’ajusta a la realitat geogràfica d’un territori reduït com són les Illes Balears.

En efecte, els projectes dels parcs fotovoltaics a Llucmajor (Buniferri i Alicantí), Bunyola (Son Pons i Sa Tanca), Consell (Son Corcó), Sant Antoni de Portmany (Bosc d’en Lleó), i Ses Salines (Sa Cometa) aportaran en el seu conjunt una potència total de 22.400 kW pic, la qual cosa representa la meitat de la potència d’un dels mega parcs recentment autoritzats pel Govern Balear (Santa Cirga a Manacor i s’Àguila a Llucmajor).

És a dir, la transició cap a un model energètic sostenible és possible mitjançant parcs de petita/mitja dimensió, sense haver de recórrer a mega parcs com els anteriorment citats.

Els set parcs fotovoltaics projectats que es troben en tramitació tenen algunes característiques comunes:
• En cap cas se superen les 4 Ha de superfície afectada
• No requereixen en cap cas la realització de noves i grans infraestructures elèctriques per a l’abocament de la seva energia a la xarxa, ja que es projecten en zones properes al recorregut de línies existents de 15 kV, amb la qual cosa només es precisa l’execució de petits trams de xarxa (en gran part soterrades) per a la seva connexió amb les estacions transformadores dels parcs.
• En tractar-se d’instal·lacions de potències que oscil·len entre els 3 i 4 MW, es redueix el transport de l’energia generada fins als punts de consum, i en conseqüència les pèrdues a la xarxa, contribuint d’aquesta forma a la transformació del nostre sistema elèctric cap a un model de generació distribuïda de l’energia.
• Els emplaçaments no afecten a zones d’especial interès agrícola, i fins i tot en alguns casos se situen propers a zones que podríem qualificar com lleugerament degradades (proximitat a Son Reus en el cas de Bunyola).
L’entrada en funcionament d’aquests nous sis parcs fotovoltaics suposarà:
• Una generació elèctrica renovable de gairebé 35.000 MWh/any, la qual cosa suposa una mica més del 6% de l’energia elèctrica consumida a Balears l’any 2016.
• L’eliminació de l’emissió d’unes 68.000 Tn/any de CO2, sense contar les emissions de SO2, NOx i altres partícules que originen la generació elèctrica en les centrals tèrmiques de les nostres illes.

Per això volem manifestar el nostre suport a aquest tipus de projectes per aconseguir la transició energètica cap a un model 100% renovable que necessiten les nostres Illes i que s’està impulsant des del Govern Balear a través de la seva Direcció general d’Energia i Canvi Climàtic.

És evident que, malgrat les dificultats que el funcionament econòmic del sistema elèctric espanyol ofereix, existeixen uns inversors que veuen econòmicament viable l’execució d’aquests projectes, per la qual cosa definitivament hauria d’abandonar-se la línia d’autorització de grans parcs mitjançant les iniciatives legislatives que siguin necessàries, i en tot cas recolzar aquest tipus de projectes de menys dimensió i perfectament integrables al nostre territori. Suport que es tradueixi tant en l’agilitat administrativa per a la seva tramitació, com fins i tot en algun tipus d’ajuda econòmica a la inversió inicial, ja sigui mitjançant la utilització de fons europeus (FEDER) ja sigui mitjançant els fons recaptats per l’ecotaxa.

At Amics de la Terra Mallorca we use cookies to improve the browsing experience. If you continue browsing our website we understand that you accept their use.Privacy and cookies policy